Regulamin

Regulamin normuje zasady i warunki korzystania z Serwisu pod nazwą BATTLE ROPE by HUCK oraz zasady świadczenia Usług i sprzedaży Towarów z jego wykorzystaniem.

Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług lub nabycia Towarów jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem oraz do przestrzegania postanowień Regulaminu.

I. Definicje

  1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.       
  2. Dostawa – czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Użytkownikowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
  3. Dostawca – podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
   1. firmę kurierską;
   2. Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie.
  4. Konsument – Użytkownik dokonujący ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
  5. Regulamin — niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu.
  6. Serwis — serwis internetowy BATTLE ROPE by HUCK dostępny w domenie http://battlerope.pl/
  7. Towar –produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu, mogący być przedmiotem umowy sprzedaży.
  8. Usługi — opisane w Regulaminie usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu.
  9. Sprzedawca — „HUCK POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s we Wrocławiu, ul. Macieja Przybyły 1, 54-512 Wrocław, Polska, KRS: 0000183608, NIP: 1010000019, REGON: 93295829100000
  10. Użytkownik/Klient — osoba fizyczna lub osoba prawna korzystająca z Serwisu; osoby niepełnoletnie w celu korzystania z Serwisu zobowiązane są otrzymać pisemną zgodę swoich rodziców lub opiekunów prawnych i przedstawić ją na wezwanie Sprzedawcy.
 1. Postanowienia ogólne
  1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu wyposażonego w przeglądarkę internetową wspierającą co najmniej HTML5, CSS3, Javascript, Cookies i Web Storage.
  2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla Użytkowników z użyciem wszystkich aktualnych przeglądarek internetowych i systemów operacyjnych.
  3. W celu złożenia zamówienia na Towar za pośrednictwem Serwisu oraz w celu pełnego korzystania z niektórych Usług (np. newsletter) konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
  4. Koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych niezbędnych do korzystania z Serwisu obciążają Użytkownika.
  5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu wynikające z niespełnienia przez Użytkownika wymagań technicznych określonych w Regulaminie.
  6. Korzystanie z Usług może wiązać się z typowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet dlatego też Sprzedawca zaleca przedsięwzięcie przez Użytkowników odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania takich jak korzystanie z programów antywirusowych.
  7. Płatności w ramach Serwisu mogą być dokonane z wykorzystaniem zintegrowanego z Serwisem systemu płatności elektronicznych, tj. z serwisem Dotpay. Użytkownik przez rozpoczęciem korzystania z usług tego serwisu powinien zapoznać się i zaakceptować regulamin dostępny na jego stronach.
  8. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub poszczególnych Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje lub uzasadnione interesy Sprzedawcy lub innych Użytkowników.
  9. Użytkownik i inna osoba odwiedzająca Serwis zobowiązani są szanować dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej Sprzedawcy oraz innych osób.
  10. Użytkownicy odwiedzający Serwis nie mogą zamieszczać w Serwisie materiałów lub treści, które będą naruszać dobra osobiste lub majątkowe Sprzedawcy lub innych osób, jak również praw na dobrach niematerialnych Sprzedawcy i innych osób.
  11. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu zgodnie z przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, a za taką działalność zostanie uznane w szczególności:
   1. umieszczanie lub rozpowszechnianie treści zawierających jakiekolwiek wirusy, złośliwe oprogramowanie, robaki, konie trojańskie, szkodliwy kod bądź inne środki, które mogą uszkodzić Serwis lub infrastrukturę techniczną w ramach której działa Serwis;
   2. zautomatyzowane korzystanie z Serwisu, które może prowadzić np. do nadmiernego obciążenia Serwisu;
   3. próby uzyskania dostępu do tych elementów Serwisu, które nie są publicznie udostępniane;
   4. uniemożliwienie lub utrudnienie korzystania z Serwisu innym osobom;
  12. Sprzedawca podejmuje na bieżąco działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu. W sytuacji stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Serwisu lub problemów technicznych w korzystaniu z Serwisu, Użytkownik może o tym fakcie poinformować Sprzedawcę za pomocą formularza kontaktowego lub za pomocą wiadomości email na adres kontakt@battlerope.pl. Sprzedawca niezwłocznie podejmie działania zmierzające do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
  13. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość chwilowego wyłączenia dostępu do Serwisu w celu jego sprawdzenia, konserwacji lub aktualizacji. O wyłączeniu dostępu do Serwisu Sprzedawca poinformuje Użytkowników odpowiednim komunikatem w Serwisie, chyba że nie będzie możliwości dodanie takiej informacji.
  14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępniania za pośrednictwem Serwisu informacji handlowych dotyczących działalności Sprzedawcy lub innych osób.

II. Własność intelektualna

  1. Autorskie prawa majątkowe do layoutu Serwisu, do logotypów, grafik, filmów i treści przygotowanych przez Sprzedawcę lub na jego zlecenie i zamieszczonych w Serwisie lub wiadomościach do Użytkowników, a także do układu i kompozycji tych elementów przysługują Sprzedawcy.
  2. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania, tłumaczenia, przystosowywania lub modyfikowania jakichkolwiek utworów umieszczonych w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Użytkownika bez wyraźnej zgody Sprzedawcy.
  3. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie majątkowych praw autorskich przysługujących Sprzedawcy.

III. Usługi

  1. Użytkownik może dowolnie rozpoczynać i zaprzestać korzystanie z poszczególnych Usług, według własnego uznania, przy czym w zgodzie z Regulaminem. Serwis udostępnia następujące nieodpłatne Usługi:
   1. możliwość przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie,
   2. udostępnienie narzędzi do kontaktu ze Sprzedawcą,
   3. przesyłanie Użytkownikom informacji (w tym informacji handlowych) na wskazany adres poczty elektronicznej (newsletter),
  2. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
  3. Umowa o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony, tj. od chwili wejścia na stronę internetową Serwisu do czasu zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
  4. Usługa udostępniania narzędzi do kontaktu polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego w Serwisie wiadomości do Sprzedawcy. Rezygnacja z tej usługi możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
  5. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Serwisie. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
  6. Klient może dodatkowo podczas składania zamówienia zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.
  7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
  8. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
  9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub poprzez przesłanie wiadomości email do Sprzedawcy.

IV. Zamówienia

  1. Informacje o Towarach zawarte w Serwisie nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży Towarów.
  2. Klient może składać zamówienia w Serwisie przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
  3. Klient składający zamówienie w Serwisie kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia „KUP TERAZ” lub „ZAMÓW TERAZ” pod danym Towarem. Klient po dokonaniu wyboru Towaru zostanie przekierowany na podstronę w ramach, której wypełni dane potrzebne do realizacji zamówienia.  Po wypełnieniu formularza zamówienia Klient wybiera „ZAMAWIAM I PŁACĘ” po czym zostanie przekierowany na podstronę umożliwiającą dokonanie płatności za Towar.
  4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
  5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji, która jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zostaje zawarta umowa sprzedaży.
  6. Sprzedawca w wiadomości email do Klienta potwierdza warunki umowy sprzedaży.
  7. Ceny w Serwisie zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży.
  8. Jeżeli Klient nie postanowi inaczej koszt Dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej pokrywa Sprzedawca. Na żądanie Klienta za dodatkową opłatą możliwa jest wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej.
  9. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem umowy sprzedaży bez wad.
  10. Sprzedawca zamieszcza w Serwisie informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
  11. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
  12. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
  13. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
  14. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sprzedawcy przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
  15. Sprzedawca na adres poczty elektronicznej Klienta podany w formularzu rejestracyjnym, przesyła fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Klient powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Sprzedawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, które można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com
  16. Klient może dokonać płatności za Towar tylko z wykorzystaniem płatności elektronicznych.

V. Reklamacje

  1. Konsumentom przysługuje prawo do złożenia reklamacji Towaru w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z uwzględnieniem postanowień dotyczących Konsumentów. Sprzedawca odpowiada za wady towaru stwierdzone w ciągu 2 lat od dostarczenia Towaru. Rękojmia za wady rzeczy wobec pozostałych Użytkowników jest wyłączona.
  2. Wszelkie reklamacje związane z Towarem, realizacją umowy sprzedaży lub Usługami, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
  3. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją umowy sprzedaży lub Usługi zgłoszonej przez Klienta.
  4. W reklamacji Klient powinien zawrzeć opis zaistniałego problemu i okoliczności w jakich on się ujawnił.
  5. Klient zobowiązany jest do reklamacji dołączyć potwierdzenia zakupu Towaru (może nim być np. faktura VAT lub inne dopuszczone przez prawo dowody)
  6. Sprzedawca wskazuje, że bez zapoznania się z reklamowanym Towarem nie jest możliwe rozpatrzenie złożonej reklamacji przez Sprzedawcę.

VI. Odstąpienie od umowy sprzedaży

  1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży za pośrednictwem Serwisu, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
  2. Bieg terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.
  3. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  4. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
  5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
  6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  7. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów ponad koszty, które związane byłyby z dostawą Pocztą Polską.
  8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
  9. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi koszty zwrotu Towaru.
  10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
  11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach przewidzianych w art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta m.in. w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  13. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Użytkownikom, którzy nie są Konsumentami.

VII. Odpowiedzialność

  1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług lub Dostawę spowodowane siłą wyższą,
   2. skutki naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
   3. trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia Usługi z przyczyn leżących po stronie osób trzecich za pomocą, za których działania i zaniechania Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności,
   4. skutków nieprawidłowego wykorzystania świadczonej Usługi,
   5. skutków naruszenia przez Użytkownika postanowień umowy o świadczenie usługi,
   6. skutków udostępnienia przez Użytkownika jakichkolwiek treści osobom trzecim przy wykorzystaniu usługi.
  2. Serwis oraz informacje w nim udostępniane oraz Towary stanowią jedynie wsparcie Użytkowników, w szczególności. Sprzedawca nie gwarantuje, że Użytkownik w ramach Serwisu otrzyma potrzebne dla niego informacje, jak również nie gwarantuje, że Klient uzyska oczekiwane rezultaty związane z zakupem Towarów.
  3. Jeżeli w Serwisie zostaną udostępnione linki do stron należących do osób trzecich Sprzedawca nie odpowiada za treści na nich zawarte oraz ich dostępność. Użytkownik powinien zapoznać się z regulaminami i politykami prywatności udostępnianymi na stronach internetowych innych aniżeli Serwis.
  4. Odpowiedzialność względem Użytkowników nie będących konsumentami ograniczona jest wyłącznie do szkód wyrządzonych przez Sprzedawcę w sposób umyślny lub na skutek rażącego niedbalstwa.

VIII. Dane osobowe

  1. Podawanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne przy czym korzystanie z Serwisu lub poszczególnych jego Usług może wiązać się, a w przypadku składania zamówień wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika danych osobowych. W takim przypadku brak udostępnienia danych osobowych, podanie nieprawdziwych danych osobowych, brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych może ograniczać możliwość korzystania z Serwisu lub poszczególnych jego Usług lub realizacji zamówienia Towaru.
  2. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ) oraz z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jest Sprzedawca.
  3. Sprzedawca informuje, że:
   1. nie został powołany Inspektor ochrony danych/Administrator Bezpieczeństwa Informacji.
   2. Sprzedawca stosuje na poziomie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa zabezpieczenia techniczne i administracyjne w celu ochrony danych osobowych Użytkowników.
   3. dane osobowe Użytkowników będą zbierane od Użytkowników z urządzeń (w tym urządzeń przenośnych) podczas:
    1. składania zamówień na Towary,
    2. korzystania z Usług,
    3. przekazywania i zamieszczenia przez nich informacji w ramach Serwisu,
    4. kontaktu ze Sprzedawcą.
   4. dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w celu:
    1. korzystania z Serwisu lub Usług,
    2. realizacji zamówień na Towary
    3. kontaktowania się z Użytkownikami,
    4. rozwijania i doskonalenia Serwisu oraz Usług,
    5. egzekwowanie przestrzegania Regulaminu,
    6. w celach marketingowych oraz w celach związanych z personalizowania prowadzonej komunikacji reklamowej i marketingowej (gdy zostanie wyrażona na to zgoda).
   1. nie ma odbiorców danych osobowych Użytkowników.
   2. dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez czas korzystania z Usługi, a w przypadku realizacji zamówień na Towary przez czas konieczny z uwagi na realizację obowiązków podatkowych Sprzedawcy.
  1. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo bycia zapomnianym.
  2. Jeśli dane osobowe są niedokładne lub ulegną zmianie Użytkownik jest zobowiązany do ich niezwłocznego zaktualizowania.
  3. Sprzedawca może nie udzielić dostępu do danych osobowych i odmówić ich modyfikacji lub usunięcia tylko w sytuacji, gdy zezwala na to powszechnie obowiązujące prawo.
  4. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać przekazane organom wymiaru sprawiedliwości i innym podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia, po wcześniejszym zweryfikowaniu wniosku o przekazanie danych i w zakresie wynikającym tylko z tego wniosku.
  5. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Użytkownika Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.
  6. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) lub jego prawnego następcy gdy uzna, iż nastąpiło naruszenie przetwarzania danych osobowych.
  7. Jeśli Użytkownik ujawni swoje dane osobom trzecim lub skorzysta z ich witryn, wówczas będą obowiązywać zasady prywatności przyjęte przez te osoby trzecie.
  8. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy ale nie dotyczy to zgody marketingowej.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin w aktualnym brzmieniu wchodzi w życie w dniu 01.12.2017r.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronach Serwisu z zastrzeżeniem, że umowy ze Sprzedawcą, które rozpoczęto realizować przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na przyjęcie nowych rozwiązań.
 3. O treści zmian Regulaminu lub o zaprzestaniu prowadzenia danej Usługi Użytkownik zostanie poinformowany mailowo lub przez umieszczenie przez Sprzedawcę stosownej informacji na stronie zawierającej Regulamin.
 4. Zmiana informacji zawartych w Regulaminie, dla dokonania której obowiązujące przepisy wymagają bezwzględnie porozumienia stron, może być dokonana po zawarciu umowy i przed jej całkowitym wykonaniem wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika będącego konsumentem wyraźnej zgody. W przypadku Użytkowników nie będących konsumentami zgoda może być wyrażona w sposób dorozumiany np. poprzez dalsze korzystanie z Usług po poinformowaniu o zmianie w Regulaminie.
 5. W przypadku planowanego zamknięcia Serwisu Użytkownicy zostaną o tym poinformowani w ramach Serwisu.
 6. Wszelkie spory będą rozstrzygane wedle prawa polskiego.
 7. Wszelkie spory wynikłe w związku z korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników będących konsumentami rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny, przy czym Użytkownik ma możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może on:
  1. złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej we Wrocławiu (niniejsza informacja nie stanowi zapisu na sąd polubowny, albowiem. decyzję o zawarciu zapisu na sąd polubowny Sprzedawca w każdej sprawie będzie podejmował odrębnie po powstaniu sporu),
  2. skorzystać z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 8. W przypadku sporów z Użytkownikami niebędącymi konsumentami właściwy jest sąd powszechny wedle siedziby Sprzedawcy.
 9. Użytkownikom będącym Konsumentami na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z 21 maja 2013 r. sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia WE nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) przysługuje prawo do skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR). Decyzję o wyrażeniu zgody na skorzystanie z podmiotu ADR Sprzedawca w każdej sprawie będzie podejmował odrębnie po powstaniu sporu.
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące na terytorium Polski przepisy prawa.